Mây Lang Thang

Đà Lạt.

Link đặt vé: https://maylangthang.com.vn/mp_show/vct_0912/